کد : DK-70446     

حائض شدن


درس . دروس . طَمث . طهر. لک دیدن . خون دیدن . ناپاک شدن . حیض افتادن او را.