کد : DK-70450     

حائل


نعت فاعلی از حول و حیل .
 • متغیراللون .
 • شتربچه ماده همینکه از شکم مادر آماده برآمده باشد، و نر را سقب گویند.
 • خرمابن که سالی بار آرد و سالی نیارد.
 • اشتر ستاغ . شتر نازا. ناقه حائل ; آنکه باردار نشده باشد از گشن یافتن یا آنکه باردار نشود یک سال یا دو سال یا سالها. مقابل حامل .
 • نازاینده از هر حیوان . زنی که آبستن نیست . مقابل حامل . ج ، حیال ، حول ، حُوّل ، حولل .
 • میش که نزاید.
 • بازداشت : برزخ ; حائل و بازداشت میان دو چیز. (منتهی الارب ). مانع. حاجز. بازدارنده میان دو چیز. حِوال . حُوَل . حَوَل:
  پرده چه باشد میان عاشق و معشوق
  سد سکندر نه مانع است و نه حائل .

  سعدی .