کد : DK-70451     

حائم


نعت فاعلی از حَوم و حَوام و حیام و حومان . گرد چیزی گردنده . ج ، حوم .
  • قاصد و عازم و آهنگکننده کاری . ج ، حُوّم .
  • تشنه . ظمآن . عطشان . ج ، حوائم ، حُوّم .