کد : DK-86391     

داءالظبی


عدم بیماری . نشاط، صحت : به داءُ ظبی ; ای لیس به داء کما لا داء بالظبی ، او را دردی نیست چنانکه آهو را نباشد. نظیر: تعبیر پشه لگدش کرده است در تداول فارسی زبانان .