کد : DK-116728     

شآبیب


(از: ش اب ) ج ِ شوبوب . (اقرب الموارد) (دهار). رجوع به شوبوب شود.