کد : DK-116734     

شآم


نام کشوری است . (صحاح اللغة). تحریری از شام باشد. رجوع به شام شود.
  • (ص نسبی ) منسوب به شام که شامی نیز خوانند. (از اقرب الموارد). رجوع به شامی شود.