کد : DK-116737     

شآمت


شئامت . ماخوذ از شآمة عربی به معنی بدفالی و شومی و بدیمنی و نکبت . (ناظم الاطباء) (از اشتنگاس ). شومی و بدی . (فرهنگ نظام ). بدبختی . بدفالی . رجوع به شآمة شود.