کد : DK-116741     

شابائی


علی بن ابراهیم بن عبدالرحمان شابایی از قریه شابا بود. (از معجم البلدان ).