کد : DK-116730     

شابای


از قرای مرو است . رجوع به شابا و معجم البلدان شود.