کد : DK-116733     

شابجن


قریه ای است از قرای سغد در نواحی سمرقند. (سمعانی ).