کد : DK-116744     

شابرآبادی


ابوالقاسم علی بن ابی النصر احمدبن ابی عبداللّه عبدالرحمان بن ابی اللیث محمدبن احمد الشابر آبادی از روسا و مقدمان قریه شابرآباد و شیخ نیکوکار پاکدامنی بود. ازادیب ابومحمد کامکاربن عبدالرزاق سماع کرد. وی بسال پانصدوسی و اندی در قونیه درگذشت . (انساب سمعانی ).