کد : DK-123516     

شماره گذاری


1 ـ تعیین کردن یا نوشتن شماره چیزی . 2 ـ دایره ای در اداره راهنمایی و رانندگی که کارش تعیین شماره وسیله نقلیه هاست .