کد : DK-123520     

شنایع


ج . شنیعه . 1 ـ زشتی ها، بدی ها، کارهای زشت . 2 ـ خطاها. 3 ـ فتنه ها، فسادها.