کد : DK-123522     

شنقصه


1 ـ استقصای زیاده از حد کردن . 2 ـ جور و تعدی بی حد بر رعایا.