کد : DK-123534     

شوخ و شنگ


دارای حالت و رفتاری همراه با شادی و شادابی که موجب شادابی بیننده شود.