کد : DK-123257     

شیشکی


عفط. آوازی چون آواز تیز که از میان دو لب فراهم کرده برآورند، تخفیف گفتار یا کردار کسی را. به عنوان مسخره و تحقیر کسی صدای تیز از دهان برآوردن . (یادداشت مولف ). رجوع به شیشکی بستن و شیشکی انداختن شود.