کد : DK-140105     

فاءالفعل


حرف اول از حروف اصلی کلمه در لغت عرب به قیاس کلمه «فعل » که حرف اول آن «فاء» است .