کد : DK-140095     

فائزبنصرا


(ال' ...) ابوالقاسم عیسی بن ظافر. در روز قتل پدر به سال 549 ه' . ق. فرمانروای مصر شد. مورخان گفته اند: جوانی خوش طبع و فاضل بود و در ماه صفر سال 555 درگذشت . حمداللّه مستوفی گوید: فایز مرض صرع داشت و بدان بیماری در سنه 552 درگذشت . رجوع به حبیب السیر چ سنگی طهران ج 1 ص 351 شود.