کد : DK-140096     

فائز شدن


خلاص شدن . نجات یافتن . رستگار شدن .
  • به کام دل رسیدن .
  • دست یافتن .
  • استنباط کردن .
  • کسب کردن .
  • غلبه کردن .