کد : DK-140101     

فائس


فائش . وادیی است در زمین یمن . (از معجم البلدان ).