کد : DK-140106     

فائضی


یا فائض رومی ، مولی عبدالحی بن فیض اللّه مشهور به قاف زاده (متوفی 1032 ه' . ق.) از شاعران بود و او را دیوانی است ، و هم تذکره ای از شعرای روم کرده است موسوم به «زبده ».