کد : DK-163842     

لااحصی


(از: حرف لا و صیغه متکلم وحده احصی ) به معنی شمار نکنم . و اشارت است به حدیث نبوی ص : لااُحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ; یعنی شمار نتوانم کرد صفات رابر تو، آنی که خود صفت کردی ذات خود را:
که خاصان در این ره فرس رانده اند
بلااحصی از تک فرو مانده اند.

سغدی .