کد : DK-163847     

لاادری


(از: حرف لا و صیغه متکلم وحده اَدری ) به معنی ندانم ، نمیدانم . و آن کلمه ای است که در عقب بیتی یا قطعه ای از شعر گذارند آنگاه که گوینده را ندانند.