کد : DK-163849     

لاادریه


فرقه ای از سوفسطائیه قائلین به توقف در وجود هر چیز و علم به هر چیز. جرجانی گوید: هم الذین ینکرون العلم بثبوت شی و لاثبوته و یزعمون انه شاک و شاک فی انه شاک و هلم جرا. (تعریفات ). گروهی هستند از فرقه سوفسطائیة و شرح آن در ضمن معنی سوفسطائیة بیاید انشااللّه تعالی . (کشاف اصطلاحات الفنون ). شکاکین . (دُزی ). مرتابین .