کد : DK-163852     

لاادیس


نام دختر آنتیوخوس چهارم ملقب به اپیفان . مهرداد پنچم ملقب به اِورگت که به یونانی معنی خیٍّر دارد او را بزنی گرفت و از وی پسری زاد که مهردادش نامیدند. (ایران باستان ج 3 ص 2136). در جای دیگر از کتاب فوق آمده که مهرداد چهارم لاُادیس دخترآنتیوخوس دوم خواهر سلکوس دوم را گرفت و فریگیه علیا جهیز زنش گردید. (ایران باستان ج 3 ص 2134 و 2135).