کد : DK-163855     

لاادیسه


نام دختر مهرداد ششم . (ایران باستان ج 3 ص 2 ب 2149).