کد : DK-163925     

لابدی


لاعلاجی . ناچاری . بی چارگی . ضرورت . ناگزیری .آنچه که بالضروره باشد و از آن چاره نبود. (غیاث ).