کد : DK-163926     

لابیشه


دیهی است به شش فرسنگی شرقی شیراز. (فارسنامه ناصری ).