کد : DK-163931     

لابینت


نبونید، شاه بابل . رجوع به کلمه نبونید و ایران باستان ج 1 ص 198 و 392 شود.