کد : DK-163924     

لاتح


لتاح . لتحه . مرد خردمند رسا در امور و زیرک . (منتهی الارب ).