کد : DK-163928     

لاتحصی


که شمرده نشود. بی شمار. رجوع به لاتعد و لاتحصی شود.