کد : DK-163932     

لاتخف


به معنی مترس . بیم مدار. ماخوذ از آیه شریفه لاتخف و لاتحزن . (قرآن 29/33):
بگیرم سر اژدهای فلک
اگر رای تو گویدم لاتخف .

مسعودسعد.