کد : DK-164010     

لات و لوت


لات و پات . رجوع به لات شود:
قومی همه مرد لات و لوتند
باد جبروت در بروتند.

خاقانی .