کد : DK-164001     

لاجواب


بدون پاسخ . بلاجواب . و آن در تداول هندیان و افغانان بسیار است .