کد : DK-164013     

لاحول


(از: «لا» + «حول ») مختصر «لاحول و لاقوة الا باللّه العلی العظیم » است و آن را برای راندن دیو و شیطان ، بر زبان آرند:
از گفتن لاحول گریزد شیطان .

معزی .