کد : DK-163927     

لاپوشانی کردن


در تداول عوام ، به فریب و تردستی به نوعی آن را مستور کردن . عیب کسی را به حیلتی پوشیدن خواستن .با زبردستی و حیله پنهان کردن عیب یا خطای کسی را.