کد : DK-164002     

لاچی


قاقله باشد و آن را هال و هیل نیز گویند و داخل ادویه حارّه در طعام کنند. (برهان ). اسم هندی هیل است . (فهرست مخزن الادویه ). آلاچی .