کد : DK-164007     

لاچین


در ترکی شاهین شکاری را گویند. (غیاث ).
  • نامی از نامهای مردان و به معنی بنده ظاهراً از مجعولات شعوری است .