کد : DK-188760     

ناآجده


آجیده نشده .
  • سوراخ نشده . ناسفته .
  • نیندوده . بدون روکش .
  • غیرمنقور. مقابل آژده و آجده . رجوع به آژده شود.