کد : DK-188770     

ناآدم


در تداول ، آنکه آدمیت ندارد. که داخل آدم نیست . که صاحب ادب و معرفت نیست . که تربیت صحیح نیافته .