کد : DK-188774     

ناآراست


به معنی ناصاف . مقابل آراسته و آراست : زرّیع; آنچه خود بروید ازدانه افتاده وقت درو در زمین ناهموار ناآراست . (منتهی الارب ). رجوع به آراست و آراسته و ناآراسته شود.