کد : DK-188766     

ناآشنائی


بی خبری . (ناظم الاطباء). بی اطلاعی . ناشی گری . نداشتن مهارت . نااستادی . بی تجربگی .
  • غیر معروفی . بیگانگی .
    -ناآشنائی کردن ; رمیدن . الفت نگرفتن . بیگانگی نمودن . انس نگرفتن . نپیوستن بکسی یا جمعی . گریختن از کسی یا محفلی .