کد : DK-188771     

ناآغاز روز


ترجمه ازل الاًّزال است ، یعنی روزی که اول ندارد از طرف ماضی .(انجمن آرای ) (آنندراج ) .