کد : DK-188775     

ناآگاه


نامطلع. بی خبر. نامستحضر. که خبردار نیست . که آگاه نیست .
  • خفته . ناهوشیار. غیر متیقظ.
  • نااستاد. بی تجربه . که واقف و ماهر نیست . مقابل آگاه . رجوع به آگاه شود.