کد : DK-197872     

هاء مشقق


هاء مشقق هایی است در خط ثلث که آن را خصیةالحمار و اذن الفرس گویند بدین شکل (ه') و وجه تسمیه مشقق آن است که مدّی میان دو چشم «ها» فاصله است گویا که شق آنها به فصل آن مد باشد. (حاشیه دیوان خاقانی چ عبدالرسولی ص 230):
چون عین عید نعلش در نقش گوش و چشم
هاء مشقق آمد و میم مدورش .

خاقانی .