کد : DK-197863     

هائب


ترسان . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ترسنده . بیمناک . (از غیاث اللغات ) (از آنندراج ).