کد : DK-197868     

هائع


رجل هائع لائع; مرد بددل ترسنده و سست . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). مرد بددل و غردل . (از منتخب ) (صراح ) (غیاث اللغات ).
  • رجل جائع هائع; گرسنه سخت حریص . (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
  • رصاص هائع; ارزیز گداخته روان .
  • لیل هائع; شب تاریک . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).