کد : DK-197870     

هائل


ترساننده . هول هائل ، تاکید است . (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). هولناک و شدید و ترساننده ، مشتق از هول . (غیاث اللغات ) (آنندراج ):
نشستم از برش چون عرش بلقیس
بجست او چون یکی عفریت هائل .

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص 51).