کد : DK-197873     

هائوآن


بنابر روایات فرزندان وی به همراه فرزندان دو تن دیگربه نام ت ِمِن و آاِرپ ُ به اتفاق پِردّیکاس نامی از آرُکس به مقدونیه آمده و در آنجا قرار گزیدند و شهر اِژس را مقر حکومت کردند (600 ق.م .). اینان و اعقابشان به مرور سایر قسمت های مقدونیه را تسخیر کرده به دریای اِژه رسیدند. (ایران باستان صص 1191 - 1192).