کد : DK-197874     

هابط شدن


پائین آمدن . فرودآمدن . پیاده شدن .
  • ناقص شدن .
  • فروتنی کردن .